สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ การปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่และอยู่ระหว่างการเรียกบรรจุ รวมทั้งสิ้น ๕๑ คน