++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่4 /2562 +++

^^^  วันนี้  เวลา 10.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทีมบริหารของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ครั้งที่4 /2562   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ                 ทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานและรับทราบนโยบาย                                             ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

//โดยท่านได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติ
  2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”
  3. โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
  4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (BIG DATA)
  5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(PARTNERSHIP SCHOOL PROJECT )
  6. โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา    ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน