องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเวลา 08.15  น.  วันที่ 1 ส.ค. 2562 ณ  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์  32  จังหวัดอุบลราชธานี   พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีคุณสันติสุข  ภูมิสุทธินันท์  กรรมการฝ่ายศึกษาและคณะ  นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเธียรชัย  พุทธรังสี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี  นายอภิชัย  จำปานิล   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี  นายจรวยพร  จิตรอารี    รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสุรพล  เสนบุญ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี  นายมีเกียรติ  นาสมตรึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  คุณแม่ไขนภา สุทธิอาคาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  คุณแม่จินตนา  ฮอกเกอร์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  นายพันคำ  ศรีพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี  นายธีรพันธ์  กันยะลา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี นายวสันต์  เกษแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี นายสันติ  สรรพสาร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ)  และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ให้การต้อนรับ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ท่าน พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  นายพันคํา ศรีพรม ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ในนามคณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้นําชุมชนและ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และรายงานข้อมูล ประวัติเบื้องต้นของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2542 มีเนื้อ 215 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ พรรษา ครบ 6 รอบ และสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ แบบสหศึกษาอยู่ประจำ  โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ที่มีอุปสรรคทางการศึกษา เนื่องจากกำพร้าบิดามารดา มีฐานะยากจน หรืออยู่ห่างไกลการคมนาคม ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้เข้ารับการศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 591 คน  คณะครูและบุคลากร ทั้งหมด 79 คน

โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ในด้านอาชีพให้แก่นักเรียน มีการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดเป็นเรือนนอน  ทำให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาระดับดีเด่นด้านการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ  และส่งเสริมนักเรียนจนประสบผลสําเร็จ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า  คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คือวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ   และ

ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เหรียญทอง 21 เหรียญ  เหรียญเงิน 11 เหรียญ   เหรียญทองแดง 5 เหรียญ  เหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ – เหรียญทอง 2 เหรียญ  เหรียญเงิน 1 เหรียญ

รางวัลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รางวัลกิจกรรมชุมนุมยุวเกษตรได้รับรางวัลชมเชยที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2562 รางวัลชมเชยกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับประเทศ ปี 2562  รางวัลชนะเลิศสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น นางสาวลําไย ศิริคํา

รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 รางวัลเจ้าเหรียญทองการแข่งขันทักษะด้านการเกษตร งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตร ระดับประเทศ ปี 2562 ด้านการจัดการศึกษาทวิศึกษา และโรงเรียนได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้ทําการสอนแบบทวศึกษา วุฒิ ปวช. ซึ่งนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 สาขา (วุฒิม.6 และ วุฒิ ปวช.) ปัจจุบันได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและช่างไฟฟ้า และ

ส่งเสริมทักษะ ความสามารถด้านกีฬา ได้รับแชมป์มวยไทย เวทีมวย ช่อง 7 สี รุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวท นายณรงค์ฤทธิ์ เสาขวัญ เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนัก 52 และ 54 กิโลกรัม มวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ปี 2562

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี  ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ ยานพาหนะ เพื่อใช้ประโยชน์กับโรงเรียน  ทั้งนี้ได้เดินตรวจเยี่ยม ชมผลงานที่ดีเด่นของนักเรียน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำดิบ  เพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์  ให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  กิจกรรมแก้ปัญหาภัยแล้งที่โรงเรียนได้รับความร่วมมือและ ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค อาทิเช่น สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด  องค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการเพิ่มพืชพันธุ์ไม้ ในบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสต่างๆเช่น การจัดกิจกรรมร่วมกับสํานักงานทรัพยากรมน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการ “กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ประจําปีของชาติ พ.ศ.2562” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  การจัดกิจกรรมโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

———————————————–

ภาพนิ่ง

อดิศักดิ์  แสงทอง

กันตพล  คำลือ

กฤตภพ  ไชยสัตย์

ภูธนิก  แก้วลอย

———————————————–

รายงานข่าว

กิตติศักดิ์  ไชยศรีษะ

———————————————–

ภาพนิ่ง

อดิศักดิ์  แสงทอง

กันตพล  คำลือ

กฤตภพ  ไชยสัตย์

ภูธนิก  แก้วลอย

———————————————–

รายงานข่าว

กิตติศักดิ์  ไชยศรีษะ

———————————————–

 

 

 

 

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)