สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิทยาการคำนวณในรูปแบบActive Learning

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของนักเรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 คือ 3R8C , 3R คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้1. Reading คือ สามารถอ่านออก2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ , 8C คือทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้ 1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 57 คน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2