“เลขาธิการ กพฐ. เปิดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา” .


วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พร้อมบรรยายพิเศษให้แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวนกว่า 300 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงให้กับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สพฐ. จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการประเมินแนวใหม่ให้แก่บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่สมัครใจและมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในเรื่องของระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งแผนการซักซ้อมการประเมิน การพัฒนาแกนกลางสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ข้อเสนอแนะจากการสังเคราะห์ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนบทบาทของศึกษานิเทศก์กับการนิเทศติดตามช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

คาดว่าบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สถานศึกษาได้รับการชี้แนะแนวทางการดำเนินงานจากศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

อัฉรา ข่าว