สพม.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยมีนางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบและครูที่ปรึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน การเร่งรัดการเยี่ยมบ้าน การเร่งรัดการคัดกรองนักเรียนในแต่ละกลุ่ม การพัฒนานักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ตาม (ร่าง) มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (ฺฺBest Practies) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้วิทยากรประกอบด้วย ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางวิจิตฏ์ตรา บุญตา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ จากนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA