สพป.สิงห์บุรี จัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เนื่องจากภาวะสังคมปัจจุบัน มีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนบางคนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที ไม่รู้จักการปฏิเสธเพื่อเอาตัวรอดอยู่ในสังคมที่เป็นจริงได้ ทำให้มีโอกาสประพฤติตนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการกระทำความผิดและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมได้ทุกเมื่อ เช่น ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การนหนีเรียน การทะเลาะวิวาท ฯลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านทักษะการปฏิเสธ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีสภาวะเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆจำนวน ๑๒๐ คน  ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี