ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) +โรงเรียนบ้านป่าพลู

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยพบว่านักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ขึ้นไปสามารถอ่านได้ทุกคน โดยนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้คุณครูทุกคนเน้นการฝึกการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้เข้มแข็งและต่อยอดบูรณาการสู่วิชาอื่นๆ เพื่อช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งได้ติดตามการดำเนินโครงอาหารกลางวันและการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมและติดตามอาการป่วยของด.ช.ณัฐวุฒิ ทันวัน นักเรียนชั้น ป.3 ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

และเมื่อเวลา 10.30 น. ของวันเดียวกัน ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านป่าพลู เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง พบว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านได้ และได้เน้นย้ำให้คุณครูทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และได้ให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม