สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าติดตามการอ่านออก เขียนได้

***31 ก.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ นางนิสา เพชรยอด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าฯ นางรูสนานิง เจะนิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศิราณี ณ ปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวมนัสวี ขอสันติกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนอ่านออก เขียนได้ ระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนายอุไบดิลละห์ เมซา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ การนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 10 ชุด เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ครบทุกโรงใน 10 ศูนย์เครือข่ายฯ ของ สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยใช้เครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม ดูร่องรอยหลักฐาน สังเกตการสอน สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเครื่องมือการนิเทศติดตามฯ นั้น ได้ถูกออกแบบโดยคณะกรรมการ ให้ครอบคลุมทุกด้านในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนและนักเรียน เห็นความสำคัญของการพัฒนาการอ่านเขียน มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน ระดับห้องเรียนและโรงเรียน มีการประชุมครูเพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนและส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนระดับโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนรายบุคคล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนระดับโรงเรียน กำหนดปฏิทินนิเทศติดตามการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการสอนของครู มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยแยกกลุ่มสอนหรือจัดห้องเรียนพิเศษและมีการประเมินผลการอ่าน การขียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะและต่อเนื่อง ครูจัดทำ จัดหาสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ กะทัดรัดและชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนมีการตั้งเป้าหมายในการเสริมแรง ส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานพัฒนานักเรียนเป็นระยะและต่อเนื่อง

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และอนุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียน โดยสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชั้นเรียนในวันนี้ พบว่า นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำรู้จักพยัญชนะและสามารถสะกดคำได้ มีการใช้แบบเรียนซึ่งคณะครูภาษาไทยทุกโรงในศูนย์เครือข่ายฯ ได้ช่วยกันออกแบบและนำมาใช้ในแต่ละระดับชั้น หลังจากนี้จะมีการประเมินผลการดำเนินงานว่าสามารถพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละเท่าไร นอกจากนี้ได้แนะนำให้โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศชั้นเรียน มีเครื่องมือการนิเทศที่ชัดเจน ร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

มนทิชา     แวซอเหาะ               ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     บลูกาวาลี                รายงาน
http://www.pattani3.go.th