การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ พัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นต้นแบบที่ดีกับโรงเรียนอื่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ จำนวน ๑๕๐ คน วิทยากรบรรยาย นายกฤษขจร  ศรีถาวร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมคณะ นางนฐพร  วิชัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ อบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาที่สำคัญใหม่ คือ วิทยากรคำนวณ (Computing Science) ในสาระที่ ๔ เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัด การประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขึ้นมาในครั้งนี้