สพป.ปัตตานี เขต 3 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน บูรณาการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยฯ

***30 ก.ค. 2562 ที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้พบปะคณะครูในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ จาก 6 โรง ในสังกัด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2562 โดยในวันแรกเป็นการบรรยายแนะนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และกลวิธีการสอนตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยนางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และหลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเทฟ้า กิจกรรมพันธุกรรม กิจกรรมเรามองเห็นได้อย่างไร และกิจกรรมสนุกกับแรง ในวันต่อมาได้ร่วมกันศึกษาการเรียนการสอนแบบวิทยาการคำนวณ (Pedagogy of computer science) ด้วยกิจกรรมค้นหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเกาะมหาสมบัติ เกม OX และเครื่องบินกระดาษพับหรรษา และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ 7 หน่วยกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหุ่นยนต์ กิจกรรมการนับจำนวนแบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเกมกระดาน OX กิจกรรมทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ชนะเสมอ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมทางที่ดีที่สุด และกิจกรรมทำเลค้าขายที่ดี

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้จัดขยายผลประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ภายใต้เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล

 

มนทิชา     แวซอเหาะ             ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     บลูกาวาลี              รายงาน
http://www.pattani3.go.th