สพป.เลย เขต ๒การลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในส่วนของ สพฐ. ให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพของนักเรียนโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนงานแนะแนวการศึกษาต่อและการมีงานทำ ให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้จักและค้นพบตัวเอง จัดการสอนเสริมทักษะที่หลากหลาย และบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้  โดยมี ผอ.สพป.ทั้ง ๓ เขต สพม.เขต ๑๙ วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ศธจ.เลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายโอกาสเข้าร่วมบันทึกความร่วมมือ