อบรมปฏิบัติการ การอ่านตามรอยพระจริยวัตร

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ การอ่านตามรอยพระจริยวัตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การอ่านตามรอยพระจริยวัตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการอ่าน ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายภคนันท์ แช่มรัมย์  จากโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพฝาย อำเภอบ้านด่าน ภายในห้องประชุมโรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ นำโดย นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ได้นำผลงานด้านภาษไทยที่ได้รับ รางวัลยุวบรรณารักษ์ ระดับชาติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียนที่มีความสนใจ จำนวน ๑๕๐ โรงเรียน

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังและเพื่อเทิดประเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน จึงกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง ทำให้ผู้อ่านมีความรอบรู้เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง จากความสำคัญดังกล่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ การอ่านตามรอยพระจริยวัตร ขึ้นมาในครั้งนี้