รายงานการพัฒนาคุณภาพ ระยะ ๒ เดือน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ พร้อมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๒ เดือน โดยมี นายประเวศ คำหงส์ และนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ เข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน