รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อมอบนโยบายโดยเน้นย้ำขอให้ทุกคนยึดหลักแนวทางในการทำงาน ต้องมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีที่สุด โดยมี นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15,นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่,ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34,ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1,ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2,ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3,นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4,นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5,นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับและรับฟังการมอบนโยบาย โอกาสนี้ ผู้เข้าประชุมได้รายงานสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิโศภณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการผลิตเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในวันข้างหน้า โอกาสนี้ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เด็กจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดูแลการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ดังนั้น เราจึงช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่ออนาคตของสังคมไทยต่อไป