ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ICT สู่โรงเรียนประชารัฐ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ICT สู่โรงเรียนประชารัฐ เพื่อการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะและกระบวนการใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี   

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ICT สู่โรงเรียนประชารัฐ เพื่อการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะและกระบวนการใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่าย ICT ของโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๓ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายสุพจน์ ฉิมมาลี นางสาวจรรยา สวนสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ วงศ์มนัสนนท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการนี้ นายศราวุธ โรจณาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจของโครงการโรงเรียนประชารัฐและแผนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนประชารัฐ