สพป.ยล. เขต 3 นำกิจกรรม unplugged computer Science มาขยายผลสู่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มาพบปะและมอบนโยบายในการวางแผนการพัฒนาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยควบคู่กับการเรียนการสอน Coding School เพื่อวางพื้นฐานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ทั้งนี้มีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจำนวน 6 โรง เข้าร่วมและนางศรินยา สาหลัง และคณะครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล ตัวแทนสพฐ.ลงมาติดตามการขยายผลและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีนโยบายในการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในระดับประถมศึกษา โดยให้นำกิจกรรม unplugged computer Science มาขยายผลใช้รูปแบบการบริหารเช่นเดียวกับระดับปฐมวัย เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครือข่ายวิทยาการท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ ถอดบทเรียนจากนางสาวมัสรา มะเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยาการท้องถิ่นให้มีความสามารถในการถ่ายทอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ตลอดจนเพื่อวางแผนและพัฒนา วางพื้นฐานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท เพื่อขยายผลสู่ผู้เรียนให้มีคุณภาพ และจะมีศึกษานิเทศก์ ลงไปติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนประมาณเดือนกันยายนนี้

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว