++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning+++

^^^เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562  กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางนงคราญ บัวระหงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย นายนิกร  สุขใจ  ผอ.โรงเรียนขุนยวม ประธานผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณในรูปแบบ Active Learning เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการ ” 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของนักเรียนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 คือ 3R8C , 3R คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้

 1. Reading คือ สามารถอ่านออก
 2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้
 3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ , 8C คือทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้
 4. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้
 5. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
 6. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
 7. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ
 8. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
 9. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
 10. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
 11. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++ขอบพระคุณภาพจากศน.นงคราญ  บัวระหงษ์+++//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///
ธีรธิดา พรหมมาแบน