สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

วันที่ 3 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 โรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรที่ใช้งานการจัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวเทียม (Distance Learning via Information Technology : DLIT) มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน มีแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การใช้งานอุปกรณ์ DLTV และ DLIT อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา การขัดข้องทางเทคนิคบางประการได้ สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับต้นสังกัดในกรณีที่มีความจำเป็น โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้แก่ดร.ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย  สังโยคะ ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  อาจารย์มลวิภา  เมืองพระฝาง  เป็นวิทยากรให้ความรู้