สพป.ชม. 2 เสริม “วิทยาการคำนวณ” แก่ครูปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ใบกิจกรรม “วิทยาการคำนวณ” ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓-๔  สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ โดยนายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ

นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมว่า เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนในโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy) , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณในระดับปฐมวัย, การจัดทำโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ ๑ -๙ จำนวน ๙๖ โรงเรียน โดยจัดการอบรมจำนวน ๒ วัน ในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๒๒ คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากนางอัจฉรา วรหาญ ครูโรงเรียนบ้าน ป่าเหมือด ซึ่งเป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ( Local Trainer : LT) และ นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN ) ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ดร.กันตวิชญ์ มะโนคำ และครูแกนนำที่นำกิจกรรมในใบกิจกรรมเฉพาะทางลงไปใช้ พร้อมด้วยวิทยากรร่วม ได้แก่ นางดลนภา อุปนันท์ ครูโรงเรียนบ้านกาดฮาว, นางจิราภรณ์ ไชยวัง  ครูโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย และนางเดือนนภา แช่มชื่น ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา และขอขอบคุณ นายมานพ กันโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการอบรมอย่างดียิ่ง