นายวิพล นาคพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล รวมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ต่อนายวิพล นาคพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 6 ซึ่งเป็นการรายงานผลการขับเคลื่อนในห้วงระยะ 2 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 โดยติดตามจำนวน 6 โครงการ คือ 1. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 3. โครงการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น 4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) 5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 6. โครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ซึ่งในการติดตามในครั้งนี้ นายนิพล ได้รับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป