‘ศรีสงครามวิทยา’ สพม.19 ผลักดัน 14 ร.ร.เล็ก-กลาง ยกระดับคุณภาพการศึกษา (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรี สงครามวิทยา เปิดเผยว่า  ตนพร้อมทีมผู้บริหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงของจังหวัดเลย ได้มีแนวคิดและมี มติร่วมกันที่จะยื่นมือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา จำนวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โรงเรียน คอนสาวิทยา โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนเขาหลวงวิทยา โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  โรงเรียนนาอ้อวิทยา และโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  จึงได้เกิดโครงการ  “การพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา”  และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กับ 14 โรงเรียน เครือข่ายร่วมพัฒนา ขึ้น

“โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน” นายกมล กล่าว

 

………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว