สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

วันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่สนามโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้เข้าร่วมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑  (ครบรอบ ๖๑  ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้รับมอบหมายให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย เตรียมความพร้อมเยาวชนลูกเสือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ  ทักษะทางลูกเสือจากประสบการณ์ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือได้แสดงความสามารถของตนเองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง  ส่งเสริมให้ลูกเสือรักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ จัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมได้แก่ งานศิลปะ งานฝีมือ ทักษะลูกเสือสำรอง การสำรวจ นิทานป่าดงพงพี กิจการลูกเสือสำรองและกิจกรรมพิเศษรอบกองไฟ   มีลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.๓ พร้อมผู้บังคับบัญชาในจังหวัดเลยร่วมกิจกรรม รวม ๙๐๓ คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑,๓   โรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจำนวนนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพป.เลย เขต ๒  จำนวน ๒๐ โรงเรียน นำลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน  โอกาสเดียวกันนี้ ผอ.สพป.เลย เขต ๒   ได้เยี่ยมค่ายเพื่อเป็นกำลังใจแก่ลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วย