สพม.15ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 และการแข่งขันทักษะอิสลามศึกษา พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา กลุ่มสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรในสพม.15 และกลุ่มการเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันทักษะอิสลามศึกษา ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา