ประชุมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การประชุม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและกิจกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในสังกัด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการตัวแทน

 

จากกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 ตำบล รวม 60 คน