เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ ผลการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียน การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาตรการการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อน Coding สู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียน เป็นต้น

อัฉรา ข่าว