สพป.เลย เขต ๒ จัดเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเอราวัณ  อำเภอเอราวัณ  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของอำเภอเอราวัณ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒   เทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย อายุระหว่าง ๓-๖  ขวบ  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ “เพราะทุกอย่างไม่หยุดนิ่ง”   สร้างเครือข่ายครูปฐมวัยของอำเภอเอราวัณในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  กิจกรรมจัดเป็นฐานประสบการณ์ ๑๑ ฐาน  ได้แก่ ฐานมนุษย์กับการเคลื่อนไหว โดยโรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน และโรงเรียนบ้านผาสามยอด  ฐานผจญภัยข้ามผ่านเนินและหุบเขา โดยโรงเรียนบ้านเอราวัณ  ฐานการเคลื่อนไหวกับคำศัพท์ รูปภาพและเสียงเพลง โดยโรงเรียนโคกสง่า  ฐานเธอช้าได้ขนาดไหน โดยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ฐานการเดินทางของอีเมลและจดหมาย โดยโรงเรียนบ้านนาอุดม โรงเรียนบ้านซำบุ่นและโรงเรียนบ้านผาสะนา  ฐานถอดรองเท้าแล้วผจญโลก โดยโรงเรียนบ้านหนองตูม   ฐานสัญลักษณ์สื่ออารมณ์ โดยโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย ฐานอย่าหยุดนิ่ง โดยโรงเรียนบ้านซำม่วง ฐานยินดีต้อนรับสู่เทศกาลแห่งการเคลื่อนไหว โดยโรงเรียนบ้านวังม่วง ฐานต่างทางต่างวิถี โดยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และสุดท้ายคือฐานสัตว์และการเคลื่อนไหว โดยโรงเรียนบ้านเอราวัณ   ซึ่งมีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน จาก ๑๓ โรงเรียน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ ด้วย งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ยังได้มอบเกียรติคุณบัตรแก่โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยด้วย