นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.20 เข้าอบรมอาสาจราจรนักเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เข้าอบรมอาสาจราจรนักเรียน ตามโครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม ณ สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาดและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจราจรในสถานศึกษา เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจร