โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้รับหลักการ แนวคิด แนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ มีผู้เข้าอบรมจำนวน  60 คน   หลักสูตรและวิทยากรการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์