สพม.39 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างระบบคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กระทรวงต่าง ๆ ในการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยจุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 70 คน จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน  28  โรงเรียน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39