พิธีมอบโดมศิษย์เก่ารวมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบโดมศิษย์เก่ารวมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามประธานชมรมศิษย์เก่า กล่าวรายงาน และมี ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะครู และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าได้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ “85 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ารวมใจ” โดยได้เงินผ้าป่าทั้งสิ้น 1,047,313 บาท จึงได้ก่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธงให้นักเรียนไ้ด้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป