คณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของ สพฐ. ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงาน สพป.เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้มอบหมายให้ นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่นิเทศที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง  นำโดย นางจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสุวารี  เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางบัวบาง  บุญอยู่  ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. นางนัจรีภรณ์  ทุมสงคราม  ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. ซึ่งได้นิเทศติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล DLTV ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงโครงการพิเศษตามนโยบาย ในภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.  ได้เข้ารับฟังการรายงานผลที่สำนักงานเขตฯ โดย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับ ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ และมอบให้ ผอ.กลุ่มนิเทศฯเป็นผู้รายงาน จากนั้นคณะกรรมการนิเทศของ สพฐ.  ได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ด้วยกระบวนการ Coaching รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๒ คน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติด้วย