โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำร่องการประเมิน ITA  Online

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA  Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 51 โรงเรียนและผู้รับผิดชอบรวม 102 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและนำร่องโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้จะประเมินแบบออนไลน์ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” และได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโป่รงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA  Online) โดยในปีงบประมาณ 2562  กำหนดให้ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นกลุ่มแรก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิน ITA  Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”  ขึ้นในวันนี้ให้กับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวนทั้งสิ้น  51 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 102 คน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการประเมิน และสามารถเตรียมการรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง