เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม video conference เพื่อ มอบนโยบายในการ ปฏิบัติหน้าที่ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและคุณครูทั่วประเทศ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม video conference เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคุณครูทั่วประเทศ โดยมี หัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจเช่น โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน “โครงการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โครงการเรียนร่วมพัฒนา partnership school project โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโครงการโรงเรียนประชารัฐและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยเป็นต้น การประชุม video conference จัดขึ้น ณ สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมทางไกล "หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"

ประชุมทางไกล "หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"

โพสต์โดย OBEC Channel เมื่อ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2019