การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชลบุรี เขต ๓ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๖๒ คน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม จากวิทยากร นายธีรเชษฐ  ป้องจันมณีสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา