ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุม video conference การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯร่วมรับชมการประชุม video conference เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและคุณครูทั่วประเทศ ในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องconference สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม หัวข้อในการประชุมที่น่าสนใจเช่น โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน “โครงการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)โครงการเรียนร่วมพัฒนา partnership school project โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโครงการโรงเรียนประชารัฐและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยเป็นต้น ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2