สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดค่ายฝึกอบรมพบเพื่อนต่างชาติระดับสถานศึกษา The Language Skills School Model

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายฝึกอบรมพบเพื่อนต่างชาติระดับสถานศึกษา The Language Skills School Model ทักษะด้านภาษา (Language Skills) ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ยกระดับสมรรถนะและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะในทักษะด้านภาษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ คน เพื่อสร้างความมั่นใจ ฝึกทักษะการสื่อสาร รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้านภาษาจากชาวต่างชาติโดยตรง ซึ่งจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคตต่อไป