สพม.39 ร่วมประชุม Video conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายคณิน อุดมความสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับประชุม Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคุณครูทั่วประเทศ เช่น โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ, โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน,โครงการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV),โครงการเรียนร่วมพัฒนา partnership school project,โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล,โครงการโรงเรียนประชารัฐและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยเป็นต้น ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39