สพม.39 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(e-MES)

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Flagship Project) และการรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39