ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบสนามเด็กเล่น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโป่ง เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก ในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ณ สนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดโป่ง  https://www.facebook.com