สพม.35 ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ออกตรวจติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ. และชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะครูผู้บริหาร ที่ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จมีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งขอฝากการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชราโชบายรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในห้องเรียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ สีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ