การประชุมสนทนากลุ่มการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ อยุธยาซิตี้ พาร์ค ห้อง meeting room จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานกาประชุม ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมสนทนากลุ่มได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดการศึกษาเรื่องแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค โดยมีการแบ่งกลุ่มการสนทนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ กลุ่มที่ 3 ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า สถานประกอบการ แรงงานจังหวัด และผู้แทนชุมชน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA