ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.ทวี อุปสุขิน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการ (cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในประเด็นการติดตาม 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 3.โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 4. โครงการ Big data ของเขตพื้นที่การศึกษา 5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และ 6 การดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งพบว่า จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง NT และ O-NET เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และนักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน พร้อมกันนี้ดร.ทวี อุปสุขิน ได้ชี้แนะโรงเรียนให้มีการจัดทำแผนร่วมพัฒนา โดยอาศัยความร่วมมือของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อให้โรงเรียนเกิดความยั่งยืน และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ทวี อุปสุขิน ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนได้จัดอาหารเมนูอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch เพื่อให้นักเรียนได้กินอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ โดยมีนายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 48 และคณะให้การต้อนรับ