ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู ให้การต้อนรับนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ ซึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดจรเข้ตาย โรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น และตรวจเยี่ยม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กด้วย