ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ เข้่าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ รองผอ.ชลบุรี เขต ๓ ,ผอ.กลุ่ม ,และผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับรองผลการประชุมในรอบที่ผ่านมา และเสนอแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการต่างต่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี