สพม.20 ขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคุณครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 32 โรงเรียนเข้ารับการอบรม ณ หอประชุมพุทธรักษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ นายนาคิณ สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนางสาลินี ซาดา สัจจะเขตต์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา