ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒
…..……วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อ.บ้านผือ
ซึ่งประธานพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้และถวาย พานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างและแม่ดีเด่น เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก