โครงการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด “เด็กเมืองแปะ คิดดี ทำดี มีจิตอาสา”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด “เด็กเมืองแปะ คิดดี ทำดี มีจิตอาสา” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าในการปกป้องตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด “เด็กเมืองแปะ คิดดี ทำดี มีจิตอาสา”  ประจำปี ๒๕๖๒ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตอาสา วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าในการปกป้องตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติตนและเห็นคุณค่าของตนเองสามารถดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้ทักษะลูกเสือควบคู่ไปกับการใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตอาสา ในการเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีเป้าหมาย คือคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างเด็กได้ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรม จึงได้บูรณาการวิชาการลูกเสือขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของประเทศ ดังนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมขึ้นมาในครั้งนี้