สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ระดับโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ของโรงเรียน ในสังกัด โดยนางอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ระดับโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดทำประมาณการราคาวัสดุ(แบบ ปร.4-6) การจัดทำคำของบประมาณรายการต่างๆ รวมทั้งแนวทางการคิดคำนวยราคาวัสดุและการกำหนดราคากลาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายธีรพร  พลวัน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ แนวทางการจัดทำแบบประมาณการวัสดุ(แบบ ปร.4-6) และ นางอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางนิสา  อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ,นางสุวรรณี  ชนะชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และน.ส.ธนัญญา  สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าอบรม คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 189 คน  ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3