ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ จะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบในเว็บไซต์ http://budget63.jobobec.in.th ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 และส่งเอกสารฉบับจริงไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ต่อไป